UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường công tác quản lý, điều trị nghiện ma túy và phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện đến năm 2020 và Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 phê duyệt chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch thành lập và duy trì hoạt động của Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh; phối hợp với các sở, ngành đảm bảo an ninh trật tự cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh.

d7b35e1d 5bfd 4d15 9bfb 70093975bf89

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy và chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy, phòng chống mại dâm; kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, thực hiện tốt mục tiêu 03 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.Thực hiện thống kê, quản lý người nghiện, tuyên truyền thực hiện khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng bạo lực, người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “Ngáo đá”, phòng ngừa án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do loại đối tượng này gây ra.

Sở Y tế hướng dẫn việc chẩn đoán và điều trị nghiện ma túy tổng hợp, phác đồ các thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy được phép lưu hành của Bộ Y tế cho Cơ sở cai nghiện và tại các Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.Chỉ đạo đơn vị y tế các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động có hiệu quả các Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; phối hợp tổ chức thành lập mới các Điểm Tư vấn theo Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh; phối hợp các đoàn thể, các lực lượng chức năng ở cơ sở, lực lượng công an cùng cấp tổ chức xét nghiệm, phát hiện người nghiện ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hợp.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ xông hơi xoa bóp.

Sở Văn hóa - Thể thao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán Bar... trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ hoạt động của Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng; vận động người nghiện, người sau cai nghiện ma túy trở về cộng đồng tham gia cắt cơn, điều trị và sinh hoạt nhóm tại các Điểm Tư vấn; thực hiện kế hoạch thành lập mới và duy trì hoạt động các Điểm Tư vấn trong năm 2018.Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nắm vững nhân thân và hoàn cảnh của từng người nghiện ma túy, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về tâm lý, sức khỏe, việc làm; tổ chức tiếp nhận học viên hết hạn cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy về địa phương. Phân công các tổ chức, đoàn thể, cá nhân quản lý, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện. Tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thuộc các tổ chức, cá nhân có tiếp nhận, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Vận động các tổ chức, đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn, doanh nghiệp tư nhân tham gia liên kết tổ chức sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên mặt trận tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm; vận động người nghiện tham gia các chương trình cai nghiện ma túy, sinh hoạt tại các Điểm Tư vấn, câu lạc bộ; phân công các tổ chức đoàn thể, hội viên theo dõi, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể, các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia, giúp đỡ hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Thực hiện lồng ghép các phong trào tại địa phương, gắn với công tác xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội.

http://pctnxh.molisa.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction