Địa chỉ cần biết

Ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng và chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn. Đối với học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng hoặc gia đình của người đang cai nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện (trừ trường hợp được miễn, giảm và hỗ trợ), gồm: Chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn: 370.000 đồng; tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: 400.000 đồng người/lần chấp hành quyết định; tiền ăn trong thời gian cai nghiện cắt cơn tại cơ sở điều trị cắt cơn: 40.000 đồng/người/ngày;…

Người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ cận nghèo, người nhiễm HIV/AIDS được miễn tiền ăn trong thời gian cắt cơn tập trung; các chi phí còn lại được giảm 50%/người/lần chấp hành quyết định.

Kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng được sử dụng từ nguồn đóng góp của người cai nghiện bắt buộc hoặc gia đình của người đang cai nghiện ma túy (nếu có) và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Người nghiện ma túy cư trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ các chi phí chữa trị, cai nghiện trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Bạc Liêu theo các định mức được quy định tại Thông tư số 117/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

http://pctnxh.molisa.gov.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Mạnh Tuấn