IMG 5233Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cấp ủy; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối về đảm bản an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống cháy, nổ, ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, tuyên truyền phát triển đạo trái phép.

Năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Chỉ đạo điều tra khám phá 675/761 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 1.296 đối tượng, đạt tỷ lệ 88,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,9%.

Năm 2019, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; tập trung chỉ đạo chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Kết quả, trong năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt 88,7%.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 16/3/2020 thực hiện công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể.

Trong năm 2019, lực lượng công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung chỉ đạo chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Kết quả các lực lượng chức năng đã phát hiện 761 vụ phạm pháp hình sự.

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction