Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 16/3/2020 thực hiện công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; phấn đấu cuối năm 2020 kiềm chế gia tăng số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy so với cùng kỳ năm 2019. Tổ chức, điều trị, cai nghiện mới bằng các hình thức phù hợp cho 90% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ngoài cộng đồng. 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng các hình thức phù hợp như: hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng. Tiếp tục quy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế bằng Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone. Phấn đấu giữ vững 80% trở lên xã, phường, thị trấn đtạ chuẩn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Xây dựng và đưa vào hoạt động 05 điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu trên đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể phải nâng cao vai trò, trách nhiệm nhất là cấp cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và các Điểm tư vấn, hỗ trợ, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. Xác định công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền; tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu 03 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho học viên, giúp đỡ họ có cơ hội tìm việc làm hoặc tạo việc làm khi trở về cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện bằng nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia của nhân dân và gia đình người nghiện; vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng phòng, chống tái nghiện.

UBND tỉnh yêu cầu, trong năm 2020 kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy mới, 100% người nghiện ma túy có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc của Tòa án, được cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Tăng cường quản lý địa bàn, không để tệ nạn mại dâm gây bức xúc trong xã hội; xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng. Phòng ngừa và ngắn chặn không để tệ nạn mại dâm, nạn nhân bị mua bán và các bệnh xã hội truyền nhiễm như HIV/AIDS phát sinh trong đời sống xã hội; giảm tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm và tội phạm mua bán người. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về./.

                                                                             Thùy An

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction