Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển ổn định và bền vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tuy nhiên, một số loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tình hình người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng. Nếu trong năm 2007 toàn tỉnh có 483 người nghiện thì đến ngày 15/11/2017 đã là 1.295 người nghiện có hồ sơ quản lý, đáng chú ý là thanh thiếu niên nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao.

Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 của Chính phủ, năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của Kế hoạch là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của tệ nạn ma túy đối với ..... an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng bền vững; phấn đấu nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 70% lên 90% năm 2020, trong đó, giảm tỷ lệ điều trị bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh xuống còn 6%. Tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm lên 70%.

Trước thực trạng trên, nhằm góp phần thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy và từng bước can thiệp, hỗ trợ tạo điều kiện cho số thanh thiếu niên lần đầu sử dụng ma túy xa lánh ma túy, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động can thiệp sớm, hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành,  đoàn thể, các địa phương trong việc hỗ trợ, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, tạo điều kiện để họ có nghề nghiệp, việc làm ổn định cuộc sống và từ bỏ ma túy, qua đó, từng bước kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng kết hợp với việc phát triển mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng, trong đó chú trọng việc tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị toàn diện cho người nghiện ma túy với các phương pháp điều trị phù hợp cho từng đối tượng. Tạo sự phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể trong tổ chức các hoạt động can thiệp sớm, hỗ trợ giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, giúp họ thay đổi hành vi để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Kế hoạch đưa ra chỉ tiêu phấn đấu như: Đội công tác xã hội tình nguyện phối hợp với các tổ chức, đoàn thể theo dõi, xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và có phương pháp kèm cặp, giúp đỡ từng trường hợp cụ thể. Hàng tháng được kiểm tra, đánh giá, phân loại. Đến cuối năm 2018 phải đạt được trên 70% số em được cảm hóa có tiến bộ rõ rệt và không tái phạm, trong đó: trên 30% số em được hỗ trợ học nghề, học văn hóa; trên 80% số em được hỗ trợ sinh kế, phương tiện làm việc, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra các nội dung để thực hiện như: rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể từng trường hợp, qua đó, gặp mặt đối thoại, xác định giải pháp và nội dung giáo dục, trợ giúp phù hợp cho từng đối tượng; xây dựng chi tiết, xác định nội dung, nguồn lực cụ thể để tiến hành các hoạt động giáo dục và hỗ trợ giúp cho các đối tượng ổn định cuộc sống; vận động xã hội hỗ trợ cho đối tượng được học văn hóa, học nghề, tạo được việc làm hoặc giúp cho gia đình đối tượng cải thiện cuộc sống, có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; tổ chức cho các đối tượng tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, nghe các buổi nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, từng bước giúp đối tượng thay đổi hành vi nhân cách, tránh sự lôi kéo của bạn bè xấu; phân công cán bộ có uy tín, kinh nghiệm trực tiếp theo dõi và thực hiện các nội dung trợ giúp, các hoạt động cảm hóa, giáo dục; định kỳ hàng tháng đánh giá sự tiến bộ của các em; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình trong quá trình hỗ trợ, giáo dục cảm em, kịp thời phát hiện những hành vi sai trái để có biện pháp uốn nắn, giúp đỡ, định kỳ 03 tháng 1 lần, phân loại sự tiến bộ của các em.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với Công an tỉnh chọn 100 em thanh thiếu niên tại các địa phương trong tỉnh có sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa có tiền án hoặc chưa bị xử phạt hành chính để thực hiện các hoạt động can thiệp sớm, hỗ trợ, giúp đỡ các em từ bỏ ma túy. UBND cấp xã giao cho Đội tình nguyện chủ trì, phối hợp với Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ hỗ trợ, giúp đỡ các em trong danh sách được phân công giúp đỡ trên địa bàn.

Đối với các em bị nghiện, vận động các em tự nguyện điều trị nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng hoặc điều trị nghiện tại các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện tại cộng đồng. Đối với các em mới vi phạm lần đầu và chưa nghiện: giao cho Đội tình nguyện phối hợp với Điểm tư vấn để thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ. Đối với các em tiến bộ: được tạo điều kiện cho học nghề, cho vay vốn theo chính sách ưu đãi của tỉnh để tạo việc làm hòa nhập cộng đồng./.

http://pctnxh.molisa.gov.vn

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction