UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

nn

Học viên tại một cơ sở cai nghiện

Theo đó, năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện kế hoạch nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe Nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức điều trị theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện giảm dần cai nghiện bắt buộc.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy gây ra...

Cụ thể, phấn đấu trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng; phấn đấu cuối năm 2019 giảm từ 2% đến 5% số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có so với cùng kỳ năm 2018.

Tổ chức cai nghiện mới bằng các hình thức phù hợp cho 20% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, bằng 896/4480 người (chưa tính số đối tượng đang được cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện của năm 2018 chuyển qua.

100% người hoàn thành chương trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng các hình thức phù hợp.

Số người nghiện được dạy nghề là 400 người (trong đó tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh là 300 người, tại cộng đồng là 100 người); hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho 100 người sau cai nghiện.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế bằng Methadone. Trong đó, tiếp tục duy trì điều trị ổn định cho 1.300 người nghiện ma túy ngay tại các cơ sở điều trị Methadone, phấn đấu cuối năm 2019 có 1404 bệnh nhân được điều trị thay thế bằng Methadone.

Phấn đấu giữ vững 80% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Xây dựng và đưa vào hoạt động 82 Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng...

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp cùng sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống ma túy; Đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền với nội dung và hình thức phù hợp, chú trọng công tác tuyên truyền chiều sâu tập trung tại các khu dân cư tập trung đông dân cư, khu công nhân, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, nơi tập trung đông người sử dụng, người nghiện ma túy; Phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tố giác tội phạm về ma túy…khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện, cộng đồng trong công tác cai nghiện ma túy, lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực chất, kết quả, chất lượng công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thống kê, tổng kết, sơ kết xây dựng cơ sở dữ liệu …nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

 

http://tiengchuong.vn 

Văn bản mới

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


matuy3
matuy16
matuy27

matuy57

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction